9 ஆயிரம் கோடி வருமானம் ஈட்டும் பதஞ்சலியின் விளம்பரம் செலவு எவ்வளவு தெரியுமா?

9 ஆயிரம் கோடி வருமானம் ஈட்டும் பதஞ்சலியின் விளம்பரம் செலவு எவ்வளவு தெரியுமா? Read More